En vacker blomning av träd under en vacker blå himmel

Social strategi

Bakgrund

Ägardirektiven för Sölvesborgshem reglerar följande. ”Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen. Den sociala miljön, integration och brottsförebyggande åtgärder i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. Bolaget ska ha en positiv hållning i frågor som rör medinflytande och självförvaltning för hyresgäster.”

Sölvesborgshems styrelse har under § 20/2019 antagit en social strategi för Sölvesborgshem. En ny har antagits under § 109/2020, § 108/2021, § 109/2022 och § 6/2024.

Förhållningssättet är att en ny social strategi behöver antas varje år, eftersom förhållanden och insikter kan ändras ganska fort. Vi pekar ut konkreta åtgärder som ska genomföras och arbetet sker måldefinierat per viss tid. Via våra mål och nyckeltal följer vi hur det går för oss.

Ytterligare en aspekt är att ansvariga för respektive område inte definieras. Det bygger på antagandet att de sociala frågorna är ett ansvar för hela företaget och att flera olika funktioner inom företaget från tid till annan behöver integreras i arbetet. Inte minst för medlemmar i ledningsgruppen är de sociala frågorna viktiga att bevaka och agera i.

Strategin är upplagd så att olika områden presenteras, och inom dem beskrivningar av vad som görs och hur det fortsatta arbetet ska vara.

Legitimitet, innebärande att hyresgästkollektivet kan känna tilltro till att lagstiftning, Sölvesborgs kommuns beslut samt Sölvesborgshems beslut följs och verkställs, får anses vara viktigt för ett långsiktigt hållbart arbete. På samma sätt ska hyresgästkollektivet kunna känna tilltro till att den enskildes förutsättningar, inom denna ram, tas hänsyn till.

Välskötta fastigheter och en även i övrigt seriöst och effektivt bedriven verksamhet torde bidra till en socialt hållbar utveckling.

Undvikande av hyresgästers skuldsättning

Vad som görs

Att hyresgästerna inte hamnar i skuld hos Sölvesborgshem är mycket viktigt. Ett par få obetalda hyror kan innebära en stor skuld för den enskilde. Att snabbt agera vid utebliven betalning är därför angeläget.

Alla hyresgäster som är sena med sin hyresinbetalning informeras om vikten av att betala sin hyra i tid, detta görs för att undvika hyresgästers skuldsättning.

Såvitt gäller skador på lägenhet kan kostnaderna för detta bli stora, särskilt om skadegörelsen tillåts pågå alltför länge. Att agera snabbt vid misstanke om vanvård är därför angeläget. En sådan insats kan vara att hyresgästen förmås städa lägenheten så pass, att lägenhetens skick kan bedömas, och eventuella riskfaktorer undanröjas.

Den hyresgäst som orsakat en skada, ska också förväntas betala för den.

En viktig princip för Sölvesborgshem är att en presumtiv förstahandshyresgäst inte får ha skulder till Sölvesborgshem vid uthyrning. En befintlig hyresgäst kan heller inte söka nya lägenheter när hyresgästen har skulder till Sölvesborgshem.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller undvikande av hyresgästers skuldsättning bör fortsätta att tillämpas.

Kontroll vid uthyrning, samt uppsägningar i vissa fall

Vad som görs

Ca fem dagar efter förfallodag skickas ett automeddelande med påminnelse till hyresgäst som inte betalat hyran. Är hyran inte betalad efter tio dagar, lämnas ärendet vidare till inkassobolag. Sölvesborgshem överlåter dock inte fordringarna till bolaget. Bolaget ska hålla regelbundna kontakter med Sölvesborgshem.

Oftast upptäcks skadegörelse i samband med att en hyresgäst flyttar. Kostnaderna för att återställa lägenheten debiteras då hyresgästen. I den mån fuktskador eller skador på konstruktion upptäcks under hyrestiden, ska hyresgästen om det är sannolikt och rimligt att hyresgästen kan klara av det, uppmanas att betala återställandet av den.

Vid brand- och fuktskada som är uppsåtlig eller uppenbart oaktsam ska uppsägningsförfarande som regel inledas, om det kan anses förenligt med 12 kap jordabalken.

I samband med uppsägningar på grund av skadegörelse och utebliven hyresbetalning ska individuella överenskommelser kunna göras med hyresgästen.

I samband med brott begånget av hyresgästen eller dess inneboende i hyresgästens egna bostadsområde ska uppsägningsförfarande som regel inledas, om det kan anses förenligt med 12 kap jordabalken.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller uppsägningar bör fortsätta att tillämpas.

Språk

Vad som görs

Det skriftspråk som används i Sölvesborgshem är svenska.

Vid särskilda behov kan muntlig kommunikation ske med stöd av tolk, på engelska, eller annat språk som Sölvesborgshems medarbetare behärskar. Att den enskilde vid direktkontakt kan ha särskilda behov – som kommer till Sölvesborgshems kännedom – vad gäller kommunikation bör beaktas.

Sölvesborgshem använder sig av likabehandlingsprincipen.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller språk bör fortsätta att tillämpas.

Kriminalitetsdämpande åtgärder

Vad som görs

Om Sölvesborgshems personal får information som kan tänkas vara av intresse för polisen i dess ansvar för att upprätthålla lag och ordning, ska informationen skyndsamt framföras till polisen.

Sölvesborgshem biträder polisen när så begärs.

Sölvesborgshem deltar i det brottsförebyggande arbete som Sölvesborgs kommun bedriver.

Klotter åtgärdas omgående.

Digitala lås- och dörrsystem införs i nyproduktion, samt som standardhöjningsprojekt. I den mån detta är standardhöjande åtgärder förutsätter genomförandet dock att hyreshöjning för standardhöjningen godkänts av hyresgästkollektivet/Hyresgästföreningen. Boende i fastigheter med skalskydd har möjlighet att byta till digitalt dörrlås mot en extra månadsavgift.

Olovliga andrahandsuthyrningar beivras.

När ökat behov finns, beställs extra rondering av bevakningsbolag.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller kriminalitetsdämpande åtgärder bör fortsätta att tillämpas.

Motarbeta våld i nära relationer

Vad som görs

I samtliga trapphus finns uppmaning till hyresgästerna att agera när de anar att det förekommer våld i nära relation. Hyresgästen uppmanas att åtminstone ringa på dörren, men ännu hellre också fråga hur det står till. Konceptet kallas ”Huskurage”.

I den mån samverkansgrupper inom kommunen finns deltar vi aktivt inom ramen för dessa.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller att motarbeta våld i nära relationer bör fortsätta att tillämpas.

Ordning

Vad som görs

Att det råder ordning i Sölvesborgshems fastigheter och områden får anses mycket viktigt.

Allmänna utrymmen och områden ronderas av Sölvesborgshems medarbetare. I den mån brister i ordningen finns, åtgärdas dessa omgående. I den mån hyresgäster som orsakat störningar, skada eller nedskräpning kan identifieras, debiteras dessa Sölvesborgshems kostnader.

Ordningsregler finns i trapphus, samt i den digitala boendepärmen och på hemsidan.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller ordning bör fortsätta att tillämpas.

Samarbete med kommunens sociala funktioner

Vad som görs

Inom de förutsättningar för den personliga integriteten som gäller, har Sölvesborgshem ett informationsutbyte med olika delar av de sociala funktioner som Sölvesborgs kommun har.

Sölvesborgshems arbetssätt är att, med beaktande av de principer som gäller för bolaget om affärsmässighet och socialt ansvarstagande, och med bibehållen legitimitet, söka konstruktiva lösningar i samverkan med dessa sociala funktioner. Principen är att dessa lösningar inte ska generera direkta kostnader för Sölvesborgshem.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller samarbete med kommunens sociala funktioner bör fortsätta att tillämpas.

Förtur

Vad som görs

Sölvesborgshem har en uthyrningspolicy.

Beslut om uthyrningspolicyn fattas i särskild ordning. Policyns syfte är att minska ekonomiska risker för den enskilda hyresgästen och för Sölvesborgshem, och att etablera en rimlig balans mellan rättvisa inom sökandekollektivet, den enskildes behov av hjälp och kommunens behov av hjälp till enskilda samt för inflyttning till kommunen.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller förtur bör fortsätta att tillämpas.

Bostadssociala kontrakt

Vad som görs

Sölvesborgshem har tidigare erbjudit bostadssociala kontrakt med Sölvesborgs kommuns individ- och familjeomsorg; dessa har bortsett från en jourlägenhet sedermera sagts upp av individ- och familjeomsorgen. Dessa är för boende för hemkommande från behandling eller straff, samt för akuta ändamål. Lägenheterna hyrs alltså av Sölvesborgs kommun, med vissa angivna villkor. Efter ett år kan klienten ta över kontraktet, förutsatt att klienten inte har några skulder gentemot Sölvesborgshem, och att misskötsamhet inte förekommit. Även övertagandet kan vara förenat med vissa villkor. När ett sådant övertagande skett, tilldelas Sölvesborgs kommun en ny lägenhet.

I enstaka fall kan fler bostadssociala kontrakt ingås. När ett sådant bostadssocialt kontrakt upphör, ersätts det dock inte med något nytt.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller bostadssociala kontrakt bör fortsätta att tillämpas.

Sociala projekt samt insatser av civilsamhället

Vad som görs

Sölvesborgshem initierar inte några sociala projekt i egen regi. Det kan förekomma i andras regi. I sådana fall har Sölvesborgshem som förhållningssätt att delta om projektet bedöms vara i linje med bolagets uppdrag, men medverkan handlar om deltagande, mer sällan om finansiering.

Ekonomiskt stöd till den lokala Kvinnojouren, samt till Brottsofferjouren förekommer dock.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller sociala projekt bör fortsätta att tillämpas.

Praktikplatser och feriearbeten

Vad som görs

Sölvesborgshem anordnar, om möjligt, praktikplatser. Därtill kommer samarbete med högskolor och universitet såvitt gäller studenter, samt med gymnasieskolan.

Sölvesborgshem har under lång tid också erbjudit feriearbetsplatser. Detta sker genom
Sölvesborgs kommun.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller praktikplatser och feriearbeten bör fortsätta att tillämpas.

Denna strategi ska ersättas av en ny under 2024.

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg