Miljöstrategi

Bakgrund

Ägardirektiven för Sölvesborgshem reglerar följande. ”Bolaget ska verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering. Bolaget ska aktivt verka för att reducera den totala energianvändningen och övergå till förnyelsebara energikällor samt i övrigt medverka till att kommunens miljö- och klimatmål uppnås.”

Sölvesborgshems styrelse har under § 12/2015 antagit en miljöstrategi för Sölvesborgshem. En ny har antagits under § 16/2016, och därefter under § 66/2017, § 23/2019, § 49/2020, §107/2021, § 108/2022, och § 5/2024.

Förhållningssättet har sedan 2015 varit att en ny miljöstrategi behöver antas varje år, eftersom utvecklingen på de olika områdena är så dynamisk. Vi pekar ut konkreta åtgärder som ska genomföras och arbetet sker måldefinierat per viss tid. Via våra mål och indikatorer följer vi hur det går för oss.

Ytterligare en aspekt är att ansvariga för respektive område inte definieras. Det bygger på antagandet att miljöfrågorna är ett ansvar för hela företaget och att flera olika funktioner inom företaget från tid till annan behöver integreras i arbetet. Inte minst för medlemmar i ledningsgruppen är miljöfrågorna viktiga att bevaka och agera i.

Strategin är upplagd så att olika områden presenteras, och inom dem beskrivningar av vad som görs och hur det fortsatta arbetet ska vara.

Uppvärmning och el

Vad som görs

Sölvesborgshems fastigheter i staden och i Mjällby är uppvärmda med fjärrvärme, som levereras av Sölvesborgs Fjärrvärme AB. Fjärrvärmen sägs vara 96 proc klimatneutral. Sölvesborgs Fjärrvärme AB utreder förutsättningarna för att de 4 proc som inte är klimatneutrala ska kunna bli det.

I Ljungaviken finns inte fjärrvärme, och istället används geovärme. Den köldbärarsprit som används är producerad av svensk bioetanol.

I byarna används värmepumpar i kombination med el.

Den el som handlas in är förnyelsebar. Upphandling har skett tillsammans med Sölvesborgs kommun.

Energideklarationer har upprättats enligt förelägganden av Boverket.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller fjärrvärme, el och köldbärarsprit bör fortsätta att tillämpas.

Inköp av varor

Vid inköp av varor till den egna verksamheten ska miljö beaktas särskilt. I fråga om t ex inköp av arbetskläder, möbler eller kontorsutrustning ska kontinuerligt efterfrågas om dessa finns i återvunnet eller ekologiskt material. Även inköp av begagnade varor kan i vissa sammanhang vara lämpligt, t ex ifråga om fordon och möblemang.

Digital hårdvara (utom mobiltelefoner) köps som regel in via SBKF, som ställer miljörelaterade krav på sina leverantörer.

Städning i allmänna utrymmen utförs av SBKF. De förbrukningsprodukter de köper in är Svanen-märkta eller EU Ecolabel-märkta.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller inköp av varor bör fortsätta att tillämpas.

Transporter och maskiner

Vad som görs

Sölvesborgshem har totalt tjugoen arbetsbilar, varav nio är helt eldrivna. Av de eldrivna bilarna är sex mindre transportbilar. Dessutom har vi tre gasbilar som drivs med biogas från Mörrum.

Förhållningssättet i fråga om inköp av arbetsbil till Sölvesborgshem ska vara att förnyelsebar drift är huvudregel, men att andra drivmedel av räckviddsskäl kan väljas. Om fossilt driven arbetsbil av räckvidds- eller kapacitetsskäl ska köpas in, bör möjligheten prövas att köpa sådan begagnad, eftersom det underlättar en tidigare övergång till förnyelsebart driven bil när sådan finns i den storleksklassen.

Fossilt drivna arbetsbilar ska inte bytas ut i förtid. Fossilt drivna bilar ska, om HVO100 finns inom upphandlat avtal, väljas i första hand.

Vid tjänsteresor utanför kommunen bör kollektivt resande, särskilt förnyelsebart drivet, väljas. Om bil väljs, ska denna i första hand vara förnyelsebart driven.

Vid förflyttning under arbetstid, och om arbetsfordon inte behövs, ska promenad eller cykel väljas, om avståndet är kortare än 2 km.

Vid planering av arbetsmöten i Sölvesborgshem planeras de så att medarbetarnas möjligheter att resa kollektivt till arbetet inte försämras.

Arbetsbilar och traktorer tvättas delvis för hand på kommunens arbetsmarknadsenhet på biltvättsfirmor, delvis i automattvätt i Mjällby, delvis i anläggning för handtvätt.

Vid inköp av nya handverktyg och -maskiner prövas alltid möjligheten att välja el.

Digitaliseringsarbetet innebär genom sin automation relativt sett färre bilresor och relativt sett minskad förbrukning av papper. Generellt kan antas att ökad användning av mobilitet och data, samt mer utbyggd och använt internet of things kan innebära ökad effektivitet och därmed bättre miljömässiga förutsättningar.

Vid flygresor ska biobränsletillägg väljas.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller transporter och maskiner bör fortsätta att tillämpas.

Miljö bör beaktas såvitt avser däck.

Klimatkompensation vid resor och biobränsletillägg är svåra att bedöma effektiviteten i. I denna del ska utveckling och pågående diskussion följas. Det finns dock inget hinder mot att göra sådana tilläggsköp vid resor.

Avfall

Vad som görs

I den egna verksamheten finns källsortering vid de tre arbetsställena Rådhuset, Tvätten och Husmansvägen.

Vid de allmänna bostäderna finns som regel sortering för restavfall och organiskt avfall. Vid några fastigheter finns dock full källsortering: Tusenskönan, Rosenvindan och en del av Hjortakroken.

Det finns ingen generell data på hur stor andel av avfallet från Sölvesborgshems allmänna fastigheter som källsorteras rätt. I de kontinuerliga kundundersökningarna framkommer dock ganska ofta önskemål om fastighetsnära sortering.

Vid samtal med VMAB har vi kommit fram till att bolagets taxa inte motverkar övergång till mer fastighetsnära sortering. Däremot är logistiska frågor för dessa mindre stationer och transporten till och från dem mer komplexa, beaktat vintermiljö, arbetsmiljö, brandrisk och backande lastbilsrisk.

Gruppboendena Färgkullan och Månviolen samt alla äldreboenden har full källsortering.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller avfall bör fortsätta att tillämpas.

Nyproduktion, underhåll och reparationer

Vad som görs

I nyproduktionen har såvitt gäller allmänna bostäder standardiserade koncept valts. Det har inneburit marginella möjligheter att ställa egna miljörelaterade krav. Certifieringar har avståtts från av ekonomiska skäl, men typiskt sett har de senaste Tusenskönan-husen med allmänna bostäder ansetts motsvara Miljöbyggnad Silver. Komplementbyggnaderna har dessutom sedumtak och marken intill huset är genomsläpplig även om den kan köras på.

Såvitt gäller nyproduktion av gruppbostäder under senare år har gällande energikrav uppfyllts, men i övrigt har några uttalade miljöambitioner inte preciserats.

För kommande nyproduktionsprojekt gäller att förutsättningarna för att bygga stomme i trä särskilt ska begrundas, eftersom miljöpåverkan av cementproduktion är så stor fortfarande.

Såvitt gäller underhåll övervägs löpande att införa mer torkskåp, istället för torkrum. Sådant införande sker ibland.

LED-belysning införs kontinuerligt. I vissa fall finns eller införs rörelsestyrd belysning.

Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, kylar, frysar och spisar köps som regel in via HBV, vilka genomför miljöutvärderingar.

Utvecklingen vad gäller tvättmaskiner som har mindre miljöpåverkan än de traditionella följs noga. Det kan t ex handla om maskiner som använder avjoniserat vatten vilket innebär att varmt vatten och tvättmedel inte ska behövas.

Vid underhåll av fast monterade parkbänkar används material av återvunnet plast- och trämaterial.

De blandare som köps in är snålspolande.

Såvitt gäller reparationer ska material väljas med beaktande av miljö. I fråga om färg och därtill relaterat material hålls en hög nivå i både den interna måleriverksamheten och i den externt beställda. I det sammanhanget kan nämnas att de flesta färgerna och materialen är märkta med Svanen och/eller EU:s miljömärkning. I vissa fall, beroende på materialet som målas, behövs fortfarande lösningsmedelsbaserad färg.

I upphandlingar för ramavtal ställs sedan 2017 krav på att leverantören ska ha en miljöplan. Tidigare har krav ibland ställts på certifieringar.

I entreprenadupphandlingar ställs krav på miljöplan.

Sölvesborgshem får sägas ha en relativt hög ambition med sina utemiljöer vid bostadshusen. Kontinuerligt underhåll, men framför allt en kompetent grupp av medarbetare är viktiga för att upprätthålla och utveckla detta.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller nyproduktion, underhåll och reparationer bör fortsätta att tillämpas.

Vid nyproduktion och större underhållsprojekt av omsorgsfastigheter kan fördjupade diskussioner om miljö föras med kunden.

Utvecklingen inom innovativa metoder i fastighetsunderhåll kan med fördel följas.

Generellt bör vattenförbrukning, beaktat vattentillgången i kommunen, begrundas. Det kan handla om teknikval i samband med planerat underhåll och nyproduktion, men också om att effektivt åtgärda vattenläckor.

Kemikalier

Vad som görs

De kemikalier som köps in ska vara av bästa miljöklass, vilket bland annat kan innebära biologiskt nedbrytbara, EU Ecolabel-märkta eller Svanen-märkta. I varje kategori ska dock alltid ställas frågan om kemikalien i sig behövs.

De vanligast förekommande kemikalierna är målarfärg, sprayer för rengöring eller smörjning, tvättmedel, gödning samt toner.

Dunkar med mindre kvantiteter drivmedel förvaras i täta och låsbara skåp på Tvätten och på Husmansvägen.

På Tvätten samt på fastighetsvärdskontoren i Hjortakroken, Mjällby och Falkvik finns godkända skåp för kemikaliehantering.

Alla kemikalier är dokumenterade på en s k kemikalielista.

Städning i allmänna utrymmen utförs av SBKF. Samtliga deras kemikalier är Svanen-märkta.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller kemikalier bör fortsätta att tillämpas.

Stimulera till hållbar livsstil

Vad som görs

Genom tydlig information stimuleras och uppmuntras hyresgästerna till en hållbar livsstil. I uppdraget ingår att ge hyresgästerna förutsättningar att kunna ta ansvar för den klimatpåverkan som uppkommer i det egna boendet. Förhållningssättet är också positivt till de hyresgäster som vill ta egna initiativ, till t ex odling i närheten av det egna huset. I sådana fall bjuder Sölvesborgshem på jorden för ändamålet.

Hyresgästerna uppmanas med olika mellanrum att använda autogiro eller e-faktura.

Att etablera laddstolpar vid Sölvesborgshems allmänna fastigheter har sonderats. Affärsmodellen har emellertid inte varit bedömts tillräckligt bra i förhållande till förväntad nytta. Hyresgästerna hänvisas till de olika etablerade laddstationerna som finns runtom i
Sölvesborgs kommun. Vid ny- eller ombyggnation av fastigheter ställs dock vissa krav på laddinfrastruktur.

Bilpool har undersökts. Det företag som då diskuterades med, menade att minst sex bilar behöver ingå i poolen, och dessutom behöver bilarna användas även på arbetstid, t ex av en större arbetsplats. Därför har bilpool inte bedömts aktuell i närtid för Sölvesborgshem.

I nyproduktionen från och med 2016 är fastigheterna rökfria. Metodik för att hantera avvikelser är inte etablerade nationellt, men det kan inte utgås från att rökning i strid med hyresavtalet skulle bryta besittningsskyddet. Därför arbetar Sölvesborgshem med andra åtgärder, som utöver korrigerande samtal med hyresgästen, handlar om att kostnader för t ex städning och störningshantering ska debiteras hyresgästen redan under det att hyresförhållandet pågår.

Sedan 2020 inför vi även rökfria lägenheter i begagnat bestånd, dels genom rabatterbjudande för utvalda områden och sedan 2021 görs lägenheter per automatik om till rökfri vid varje omflyttning. Hyreskontrakt för rökfria lägenheter inkluderar en förbindelse att inte röka i lägenheten. Man förbinder sig också att se till att andra som bor i eller vistas i lägenheten följer förbudet.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller att stimulera till hållbar livsstil bör fortsätta att tillämpas.

Cykelfrämjande åtgärder i samband med större underhåll ska alltid övervägas, om det finns ett naturligt samband, och i nyproduktion.

I hyresgästens digitala boendepärm och på vår hemsida finns information om avfallshantering och om ordningsregler.

Biologisk mångfald

Vad som görs

Under 2019 har gräsytor vid de särskilda boendena Slottsgården och Tärnan avsatts för att växa friare som ängsytor. Redan detta har ökat den biologiska mångfalden. Områdena ska emellertid skötas mer aktivt som slagen ängsyta och större biologisk mångfald ska eftersträvas. Arbetet ska bedrivas så att det i vart fall är kostnadsneutralt jämfört med tidigare arbetssätt.

Fortsatt arbete

Förhållningssättet vad gäller biologisk mångfald bör fortsätta att tillämpas.

Fler områden ska på motsvarande sätt bli slagna ängsytor.

Extern kommunikation

Vad som görs

I den externa kommunikationen lyfts miljö ibland fram, t ex i fråga om vår nyproduktion.

Fortsatt arbete

För både intern och extern nytta, bör Sölvesborgshems medarbetare utbildas i aktuella miljöfrågor.

Denna strategi ska ersättas av en ny under 2024.

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg