Skötselplan för utemiljöer

Sölvesborgshem AB:s målsättning är att skapa gröna hem där människor vill bo och leva. Målsättningen är att skapa trivsamma och trygga utemiljöer för våra hyresgäster. Våra utemiljöer ska underlätta sociala aktiviteter och vara inbjudande och vackra efter varje årstids förutsättningar. Utemiljöns olika beståndsdelar ska uppfylla de krav som beskrivs i vår skötselmanual för respektive skötselprodukt.

SKÖTSELMANUAL

FUNKTIONSKRAV

I skötselmanualen kallar vi utemiljöns olika beståndsdelar för skötselprodukter.
Tanken med det namnet är att vi ska se de olika beståndsdelarna som produkter, som ska leverera en viss funktion med en garanterad kvalitet. Funktionskraven beskriver vad som krävs för att Sölvesborgshem ska ge sina hyresgäster maximal upplevelse av utemiljön. I vår skötselmanual presenteras funktionskraven i text tillsammans med en bild för att det ska bli tydligt vilken kvalitetsnivå som avses för respektive skötselprodukt. Tänk på att olika platser kan ha olika förutsättningar att uppnå funktionskraven. Det kan bero på växtval, utformning, markförhållanden, ljusförhållanden eller hur mycket ytorna används.

ÅTGÄRDER

De åtgärder som är lämpliga för att uppnå de ställda funktionskraven delas in i tre aktiviteter:

TILLSYN/KONTROLL
Innebär att man har ögonen med sig och kontrollerar att funktionskraven är uppfyllda.

SKÖTSEL
Beskriver åtgärder som man behöver göra med en jämn frekvens över året.
Minst en gång per år.

UNDERHÅLL
Utöver skötsel och daglig tillsyn kan man behöva göra extra insatser för att återställa eller utveckla en viss funktion. Vi kallar detta för underhåll. Underhållsåtgärderna kan i sin tur delas in i felavhjälpande underhåll och planerat underhåll. Felavhjälpande är svårt att förutse, det kan vara att reparera en yta eller del av utrustning som har skadats på grund av slitage eller åverkan.
Planerat underhåll är underhållsåtgärder som vi kan förutse och planera in i vår underhållsplan.

KLASSIFICERING

Ibland kan det vara svårt att klassificera olika ytor. Var går till exempel gränsen mellan en perennyta och en prydnadsplantering. Sölvesborgshem tillämpar den så kallade 80/20 regeln. Det innebär att om 80 procent av ytan uppfyller kraven för en viss klassificering, ska den klassa dit, även om 20 procent av ytan tillhör en annan klassificering. Perenna växter kan även ingå som komponent i andra skötselprodukter, till exempel i prydnadsplanteringar som marktäckare fältskikt i bruksbuskage eller ytor med klippt häck. Då faller dessa klassificeringsmässigt in under den huvudsakliga skötselprodukten.

RENT, SNYGGT OCH TRYGGT

Städning är ett övergripande arbetsmoment som gäller för samtliga Sölvesborgshems utemiljöer. Det är viktigt att våra utemiljöer alltid upplevs som välstädade och rena, utan klotter. En ren och snygg utemiljö är också en viktig förutsättning för att våra bostadsområden skall upplevas som trygga. Vi redovisar här de övergripande arbetsmomenten som gäller generellt för flertalet skötselprodukter på bostadsgården. Dessa redovisas därför inte separat under respektive skötselprodukt i denna skötselmanual.

REGELBUNDEN STÄDNING

Utemiljön ska vara välvårdad och helt fri från skräp direkt efter utförd städning.
I vegetationsytor betraktas inte organiskt avfall (mindre växtdelar, lövrester m.m.) som skräp. Detta material bör vara kvar till nytta för det som ska växa där. Undantaget är gräsytor som städas rena från grenar, kvistar m.m. Städfrekvensen anpassas till respektive område, så att utemiljön upplevs som ren, snygg och trygg.

TILLSYN/KONTROLL

› Skräp på ytorna
› Behov av klottersanering

SKÖTSEL

› Städning av samtliga ytor, inklusive tömning av papperskorgar

VÅRSTÄDNING

Alla ytor skall vara fria från oönskat skräp. I vegitationsytor betraktas inte organiskt avfall (mindre växtdelar, lövrester m.m.) som skräp. Detta material bör vara kvar till nytta för det som skall växa där. Undantaget är gräsytor som krattas rena från kvistar, större lövsamlingar mm. Vårstädning av vegitationsytor och fallunderlag på lekplatser ska utföras (om vädret tillåter) före den 30 april.
Vårsopning av markbeläggningar inklusive flisupptagning, ska utföras före den 15 april (om vädret tillåter).

TILLSYN/KONTROLL

› Skräp på ytorna
› Halkbekämpningsflis på ytorna

OBSERVERA SPECIELLT:

› Vinterskador på växtmaterial
› Skador på samtliga skötselprodukter efter snö- och halkbekämpning

SKÖTSEL

› Städning
› Ogräsrensning

UNDERHÅLL

› Reparation av vinterskador/snöröjningsskador

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

Gäller endast markbeläggningar som är avsedda för gång, cykel/moped samt biltrafik. I möjligaste mån skall snö och halka inte hindra säker framkomlighet för gångtrafik/fordonstrafik.

TILLSYN/KONTROLL

› Begränsad beredskap finns under perioden november – mars
› Snöröjning av vägar och övriga hårdgjorda ytor då snödjupet överstiger
30 mm.
› Halkbekämpning vid risk för halka

SNÖ OCH HALKFRITT, SPECIELLT PÅ DESSA PLATSER:

› Utvändiga trappor och slänter
› Framför entréer, moloks
› Trafikytor för räddnings och renhållningsfordon

SKÖTSEL

› Snöröjning och halkbekämpning
› Bortforsling av snömassor

BOSTADSGÅRDENS DELAR

Vi delar in bostadsgårdens delar i sex huvudgrupper, som tillsammans innehåller 23 skötselprodukter.

VEGETATIONSYTOR

 • Bruksgräsmatta
 • Park och prydnadsträd
 • Prydnadsplantering
 • Bruksbuskage
 • Klippt häck
 • Klätterväxter
 • Perenner
 • Lökväxter
 • Naturmark

MARKBELÄGGNINGAR

 • Asfalt och betongytor
 • Sten och plattytor
 • Grusytor
 • Träytor
 • Konstgräs

FAST UTRUSTNING

 • Inhägnader och inpasseringsanordningar
 • Lek och idrottsutrustning
 • Utemöbler
 • Diverse fast utrustning

DIVERSE PÅ TOMTMARK

 • Komposter Platser för avfallshantering
 • Uteplats som tillhör hyresgäst

VA VVS

 • Dagvattensystem

ELSYSTEM

 • Belysningssystem

VEGETATIONSDELAR

BRUKSGRÄSMATTA

Betecknar gräsytor som ska tåla att användas för vistelse, lek, bollspel och andra utomhusaktiviteter. De ska ha ett vårdat utseende vilket även innebär att gräsmattan ska vara jämt grön och tät. Under perioder av långvarig torka accepteras gula gräsmattor, dock utan långa strån/ogräs. Finfördelade lövrester accepteras på gräsytorna under vinterperioden.

TILLSYN/KONTROLL

› Gräshöjden ska hålla 4-8 cm. Det gäller även efter kanter och runt hinder.
› Inga påkörnings- eller trimningsskador på träd.
› Inga grässträngar eller högar efter klippning vid normala tillväxtförhållanden.
› Inget grässpill på markbeläggningar efter klippning vid normala väderleksförhållanden.
› Kantzoner mot övriga ytor ska vara prydliga
› Under lökblomningstiden accepteras längre gräs i de områden där vi har lök
i gräsytor.

SKÖTSEL

› Klippning med åkbar eller handhållen gräsklippare
› Trimning med grästrimmer
› Lövhantering
› Kanthuggning/maskinskärning

UNDERHÅLL

› Reparation, kompletteringssådd
› Gödsling, kalkning
› Luftning, dressning

PARK OCH PRYDNADSTRÄD

Betecknar alla träd som inte står på naturmark. Trädens funktion är att vara vackra, ge skugga samt förbättra klimatet och fungera som rumsbildare i våra utemiljöer. Träden ska vara friska och inte utgöra någon säkerhetsrisk för människor och egendom.

TILLSYN/KONTROLL

Allt trädvårdsarbete ska utföras av yrkesarbetare med god kompetens inom beskärning och trädvård.

VI BEDÖMER TRÄDENS VITALITET I TRE STEG:

› A- vitalitet är fullt friska träd
› B-vitalitet innebär att det finns någon typ av skada
› C- vitalitet är träd som behöver hållas under uppsikt.

I ANSLUTNING TILL TRAFIK GÄLLER FÖLJANDE KRAV PÅ FRI HÖJD:

› Gångbana – minst 250 cm
› Cykelbana – minst 320 cm
› Körbana för bil och lastbil – minst 460 cm
› Vi kontrollerar och följer fortlöpande trädens vitalitet och beskärningsbehov
› Inga stamskott eller stambasskott
› Kontroll av trädstör samt borttagning av trädstöd som inte behövs
› Kontroll av skador från gräsklippare eller trimmer

SKÖTSEL

› Beskärning av stam- och stambasskott
› Ogräsrensning runt träd på gräsytor/markbeläggningar

UNDERHÅLL

› Ta bort brutna och skadade grenar
› Beskärning för fri höjd i anslutning till trafik
› Övrigt utvecklings-, beskärnings-, trädvårdsarbete

STYMPADE/FORMKLIPPTA TRÄD

STYMPADE TRÄD

Träd ska i möjligaste mån inte beskäras alls. Träden mår bäst av att varken deras grenar eller rötter utsätt för onödig ”amputation”. Tyvärr är det en alltför vanlig syn att träd toppas hårt eller sågas in hårt med stor öppna sårytor till följd. Resultatet blir träd som skjuter en massa nödslott, så kallade vattenskott, vilket gör att de blir risiga och fula och mottagliga för sjukdomar. Dessa åtgärder medför också ett betydande efterarbete för att de ska fungera. Stympning ger alltså träd med nedsatt kondition som kräver mer skötselarbete. Detta får inte förekomma inom Sölvesborgshems trädbestånd.

FORMKLIPPTA TRÄD

Vissa träd har av arkitektoniska skäl eller utrymmesskäl getts en viss form. Dessa träd har från början beskurits för att ge denna effekt. Samtliga grenar på dessa träd klipps varje eller vartannat år in till samma punkt, så kallad knuthamling. Det finns också en form av hamling där grenarna sågas av vart femte år. Detta är en kompromiss, då man vill ha träd som kanske är för stora för platsen om de får växa fritt. Hamling kan kanske inte kallas stympning, men är en metod som vi endast utför på de träd i vårt bestånd där metoden redan är i bruk. På sikt ska dessa träd bytas ut till friväxande park- och prydnadsträd med rätt storlek och form för platsen.

PRYDNADSPLANTERING

Betecknar planteringar som i första hand har ett prydnadsvärde. De kan bestå av träd, buskar, perenner, rosor, lökväxter och klätterväxter i samma yta. Prydnadsplanteringen ska alltid upplevas som ogräsfri, utan avbrutna grenar och/ eller andra missprydande växtdelar som i väsenlig grad förstör helhetsintrycket av prydnadsplanteringen. Löv ska dock i möjligaste mån vara kvar i planteringen.

TILLSYN/KONTROLL

› Direkt efter rensningstillfället ska ytan vara ogräsfri.
› Inget fröogräs tillåts släppa sina frön mellan rensningstillfällena.
› Endast enstaka små groddar av rot ogräs mellan rensningstillfällena.
› Inga vildskott av oönskade växter i någon form.
› Inga löv som riskerar att blåsa ut på angränsande markbeläggningar.
› Markbeläggningar ska inte vara täckta av löv.
› Siktskymmande grenar.

OBSERVERA BEHOV AV:

› Näring
› Kompletteringsplantering
› Komplettering och/eller delningsbehov av perenner.
› Beskärning eller uppstamning av buskar och träd i planteringen.

SKÖTSEL

› Gödsling/mulchning
› Ogräsrensning
› Putsbeskärning
› Lövhantering

UNDERHÅLL

› Beskärning
› Kompletteringsplantering

BRUKSBUSKAGE

Betecknar buskar som har funktioner för lä, rumsavgränsning eller lek. De har ofta även prydnadsvärden som blomning med mm. Buskaget kan vara ensartat eller bestå av flera olika arter. Bruksbuskaget kan med fördel ha undervegetation främst i kantzonerna med marktäckande perenner och/eller buskar. Buskaget är friväxande och uppfattas som en enhet. Löv ska i möjligaste mån vara kvar i buskaget.

TILLSYN/KONTROLL

› Direkt efter rensningstillfället ska ytan vara ogräsfri
› Inget fröogräs tillåts släppa sina frön mellan rensningstillfällena
› Endast enstaka små groddar av rot ogräs mellan rensningstillfällena
› Inga vildskott av oönskade växter i någon form
› Inga löv som riskerar att blåsa ut på angränsande markbeläggningar
› Markbeläggningar ska inte vara täckta av löv
› Siktskymmande grenar

OBSERVERA BEHOV AV:

› Näring
› Kompletteringsplantering
› Beskärning

SKÖTSEL

› Ogräsrensning
› Lövhantering
› För häckklippta ytor gäller skötsel i enlighet med formklippt häck

UNDERHÅLL

› Gödsling
› Beskärning
› Kompletteringsplantering
› Förändra häckklippta buskage till bruksbuskage

KLIPPT HÄCK

Betecknar buskar av samma sort, vanligtvis 1-2 rader i bredd som klipps årligen
i en bestämd form och har en rumsavgränsande eller avskärmande funktion.
Häcken ska ha bredare basbredd än toppbredd. Löv ska i möjligaste mån vara
kvar under häckarna.

TILLSYN/KONTROLL

› Häcken har bredare bas än topp. Så kallad A-form
› Direkt efter rensningstillfället ska ytan vara ogräsfri
› Inget fröogräs tillåts släppa sina frön mellan rensningstillfällena
› Endast enstaka små groddar av rot ogräs mellan rensningstillfällena
› Inga vildskott av oönskade växter i någon form

OBSERVERA BEHOV AV:

› Näring
› Kompletteringsplantering eller utbyte av döda växter
› Beskärning

SKÖTSEL

› Ogräsrensning
› Formklippning
› Lövhantering

UNDERHÅLL

› Gödsling
› Beskärning, vinterklippning
› Kompletteringsplantering

HÄCKKLIPPT BUSKAGE ”VAKTMÄSTAREKLIPPNING”

På bostadsgårdar är det mycket vanligt att buskage formklipps vilket brukar kallas för ”vaktmästarklippning”. Det finns inga biologiska eller tekniska skäl för att klippa buskar på detta sätt, utan det görs av gammal vana eller för att det anses prydligt. Buskage framför fönster kan vara planterade med för kraftigväxande buskar och då kan det leda till formklippning för att inte buskarna ska växa upp och skymma. I de fallen är det bättre att byta till lägre sorter. I övriga situationer är ”vaktmästarklippningen” nästan alltid ett direkt felaktigt
sätt att sköta buskarna. Vi har därför inte tagit upp denna skötsel som en skötselprodukt. Häckklippta buskage förekommer fortfarande i våra områden. De klassificeras som bruksbuskage, fast med skötsel i enlighet med skötselprodukten.

KLÄTTERVÄXTER

Betecknar klängande och klättrande växter på spaljéer och fasader eller som komponenter i prydnadsplanteringar eller perennyta. Klätterväxter ska se frodiga och välutvecklade ut och den huvudsakliga funktionen är att fungera som
utsmyckning.

KLÄTTERVÄXTERNA DELAS IN I TVÅ HUVUDGRUPPER:

› De som kan fästa på fasaden med sugfötter
› De som slingrar sig fast på någon form av stöd (slingerväxter)

TILLSYN/KONTROLL

› Undvik klätterväxter med sugfötter på husfasader som kräver periodiskt
återkommande underhåll.
› Utbredning begränsas för att hindra inväxning under fönsterbleck, på dörr
eller fönsterkarmar, över ventiler under taksprång etc.

OBSERVERA BEHOV AV:

› Näring
› Kompletteringsplantering
› Beskärning

SKÖTSEL

› Ogräsrensning
› Uppbindning
› Beskärning av oönskad utbredning

UNDERHÅLL

› Gödsling
› Beskärning
› Kompletteringsplantering

PERENNER

Betecknar rabatter med fleråriga örter och gräs med rik blomning och andra skönhetsvärden. Rabatten ska alltid upplevas som helt ogräsfri med ett mycket högt prydnadsvärde. Skötselprodukten perenner har en stor artvariation med inga eller små inslag av andra växter som träd och vedartade buskar. Perennytor har en stor komplexitet avseende skötsel. Rena ytor med endast marktäckande perenner räknas inte hit. Löv ska i möjligaste mån vara kvar i planteringen.

TILLSYN/KONTROLL

› Direkt efter rensningstillfället ska ytan vara ogräsfri
› Inget fröogräs tillåts släppa sina frön mellan rensningstillfällena
› Endast enstaka små groddar av rot ogräs mellan rensningstillfällena
› Inga vildskott av oönskade växter i någon form
› Markbeläggningar ska inte vara täckta av löv
› Siktskymmande grenar
› Markbelysning ska inte vara övertäckt av löv
› Eventuell automatbevattning

OBSERVERA BEHOV AV:

› Näring
› Kompletteringsplantering eller utbyte av döda växter
› Komplettering med, och/eller delningsbehov
› Beskärning eller uppstamning av buskar och träd i planteringen
› Omgestaltning

SKÖTSEL

› Nerklippning
› Gödsling/mulchning
› Ogräsrensning
› Putsbeskärning
› Lövhantering

UNDERHÅLL

› Beskärning
› Kalkning
› Kompletteringsplantering

LÖKVÄXTER

Betecknar lök och knölväxter som används i några huvudsakliga former, oftast som ingredienser i andra skötselprodukter. Lökväxter ställer krav på att blasten får stå kvar utan att klippas eller ansas, så länge som möjligt för att samla kraft till löken nästa år.
1. Effektplanteringar i markbäddar utan kombination av andra växter.
2. Effektplanteringar i markbäddar i kombination med perenner.
3. Effektplantering i gräsmattor.
4. Inslag i prydnadsplanteringar, bruksbuskage, klippta häckar eller perenner.

TILLSYN/KONTROLL

Observera behov av:
› Näring
› Kompletteringsplantering med ny lök

SKÖTSEL

› Klippning/uppbindning av blast i prydnadsplantering
› Vid behov i samband med ogräsrensning av dessa ytor
› Gödsling

UNDERHÅLL

Kompletteringsplantering.

NATURMARK

Betecknar främst natur vars växtlighet består av träd-busk och fältskikt. Det kan också vara ytor som består av högvuxet gräs. Det får inte förekomma träd som kan skada allmänhet eller egendom. Naturmarksområdena är värdefulla områden i våra bostadsmiljöer som ska vara städade och uppfylla krav på trygghet och säkerhet. De naturmarksområdena som till stor del består av gräsyta ska klippas så att de får ett prydligt utseende som harmoniserar med övriga skötta ytor.

TILLSYN/KONTROLL

› Skador eller sjukdomstecken på träd som kan medför fara vid stormar.

OBSERVERA BEHOV AV:

› Gallring
› Grässlåtter

SKÖTSEL

› Grässlåtter

UNDERHÅLL

› Gallring

MARKBELÄGGNINGAR

ASFALT OCH BETONGYTOR

Betecknar ytor belagda med asfalt samt platsgjutna betongytor. Dessa ytor ska i princip vara ogräsfria och i övrigt upplevas som prydliga och städade samt vara säkra att gå och färdas på.

TILLSYN/KONTROLL

› Skräp på ytorna
› Ogräs i kantzoner, i trappor och på små ytor som inta kan maskinsopas
› Snö och is på trafikytor

OBSERVERA SPECIELLT:

› Sättningsskador
› Skadade eller uppstickande brunnar
› Trappor

SKÖTSEL

› Kontinuerlig sopning, både manuellt eller med maskin
› Ogräsrensning sker manuellt eller med maskinell borste/ogräsflammare

UNDERHÅLL

› Reparation av sättningsskador
› Ny toppbeläggning

STEN OCH PLATT YTOR

Betecknar ytor belagda med plattor eller marksten/gatsten av betong, tegel eller natursten. Dessa ytor ska i princip vara ogräsfria och i övrigt upplevas som prydliga och städade samt vara säkra att gå och färdas på. Ytor belagda med kullersten i dekorationssyfte skiljer sig från övriga sten- och plattytor då de inte är avsedda att uppfylla kraven på trafik.

TILLSYN/KONTROLL

› Skräp på ytorna
› Ogräs, främst kantzoner i trappor och på små ytor som inte kan maskin
sopas
› Snö och is på trafikytor

OBSERVERA SPECIELLT:

› Sättningsskador
› Trasiga plattor skadade eller uppstickande brunnar
› Trappor

SKÖTSEL

› Kontinuerlig sopning, både manuellt och med maskin
› Ogräsrensning manuellt eller med maskinell borste/ogräsflammare

UNDERHÅLL

› Reparation av sättningsskador
› Byte av trasiga plattor
› Komplettera fogsand, främst i gatstensytor

GRUSYTOR

Betecknar ytor belagda med slitlager av grus. Dessa ytor ska i princip vara ogräsfria och i övrigt upplevas som prydliga och städade samt vara säkra att gå och färdas på.

TILLSYN/KONTROLL

› Skräp på ytorna
› Ogräs, speciellt i kantzoner
› Snö och is på trafikytor

OBSERVERA SPECIELLT:

› Sättningsskador
› Skadade eller uppstickande brunnar
› Behov av nytt slitlager

SKÖTSEL

› Sladdning
› Ogräsrensning

UNDERHÅLL

› Reparation av sättningsskador
› Nytt slitlager

FAST UTRUSTNING

INHÄGNADER OCH INPASSERINGSANORDNINGAR

Betecknar fast utrustning som till exempel staket, bommar och avspärrningar,
spaljéer och pergolor. Utrustningen ska vara hel och ren samt uppfylla respektive
produkts funktionskrav.

TILLSYN/KONTROLL

› Smuts
› Klotter
› Behov av reparation
› Behov av målning/oljning
› Trasiga delar

SKÖTSEL

› Renhållning

UNDERHÅLL

› Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
› Målning/oljning

LEKPLATS, LEKUTRUSTNING SAMT KONSTGRÄS

Betecknar lekplatser inklusive utrustning och stötdämpande fallunderlag.
Lekutrustningen ska uppfylla de senaste kraven i den svenska och europeiska standarden SS EN 1176 och 1177.

TILLSYN/KONTROLL

Tillsyn av lekplaster ska av säkerhetsskäl göras i tre nivåer med frekvens i enlighet med reglerna i SS EN 1176-7: 2008.

 1. Årlig säkerhetsbesiktning med protokoll av godkänd besiktningsman.
 2. Funktionskontroll av respektive produkt i enlighet med fabrikantens
  anvisningar.
 3. Rutinmässig visuell tillsyn av lekplatser och lekutrustning. I rutinmässig
  visuell kontroll ingår; kontroll av att inga farliga föremål finns inom minimiutrymmet
  runt lekutrustningen, kontroll av att utrustningen är hel, speciell
  vaksamhet på utrustning där en så kallad tvingad rörelse förekommer (t.ex.
  rutschkana, gungor, linbana, karusell) samt på delar som kan medföra strypning,
  t.ex. att man fastnar med huvud eller halsduk.

SKÖTSEL

› Luckring av stötdämpande sand
› Justering av nivå under gungor etc.
› Luckring av baksand
› Rengöring av utrustning
› Städning av konstgräsytor

UNDERHÅLL

› Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
› Byte av baksand

UTEMÖBLER

Betecknar fast monterade eller lösa utemöbler som är avsedda för samvaro eller vila. Utrustningen ska vara hel och ren.

TILLSYN/KONTROLL

› Smuts
› Klotter
› Behov av målning/oljning
› Trasiga delar

SKÖTSEL

› In och uttagning av lösa möbler
› Tvättning av utemöbler

UNDERHÅLL

› Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
› Målning/oljning

DIVERSE FAST UTRUSTNING

Betecknar fast utrustning som t.ex. stolpar, skyltar, papperskorgar, flaggstänger, piskställningar, konstverk, cykelställ och cykelhus. Utrustningen ska vara hel och ren samt uppfylla respektive produkts funktionskrav.

TILLSYN/KONTROLL

› Smuts
› Klotter
› Behov av reparation
› Behov av målning/oljning

SKÖTSEL

› Renhållning

UNDERHÅLL

› Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
› Målning/oljning
› Rikta stolpar
› Byte av papperskorgar

DIVERSE PÅ TOMTMARK

MILJÖHUS/MOLOKS SAMT UTRYMMEN FÖR AVFALLSHANTERING

Betecknar anläggningar där hyresgäster kan lämna och själva sortera sitt hushållsavfall.

TILLSYN/KONTROLL

› Städning
› Sortering
› Behov av reparation

SKÖTSEL

› Städning
› Tömning av hushållskomposter

UNDERHÅLL

› Reparationer

UTEPLATS SOM TILLHÖR HYRESGÄST

Betecknar ytor som ingår i direkt anslutning till hyresgästens lägenhet. Dessa ytor ska ge ett prydligt och välvårdat intryck. De skötselprodukter som finns på uteplatsen ska följa samma krav som skötselprodukten i denna skötselmanual.

TILLSYN/KONTROLL

› Se respektive skötselprodukt i denna skötselmanual
› Se respektive skötselprodukt i denna skötselmanual
› Se respektive skötselprodukt i denna skötselmanual

UNDERHÅLL

› Se respektive skötselprodukt i denna skötselmanual

DAGVATTENSYSTEM

Betecknar förutom själva ledningssystemet även dagvattenbrunnar, brunnar i källartrappor, dränrännor, spygatt, hängrännor, stuprör och lövsilar. Takavvattning och dagvattenhantering ska fungera väl, så att inte olägenheter eller skador på fastigheten uppstår.

TILLSYN/KONTROLL

›Behov av rensning/sugning
› Att brunnslock har godkänd låsning
› Att fallskydd är monterat
› Brunnar som sticker upp i beläggningar
› Trasiga lock

SKÖTSEL

› Rensning: Tömning av pinnlås
› Lövhantering: Borttagning av löv som hindrar en effektiv avvattning runt dagvattenbrunnar, spygatt och i stuprörssilar som är nåbara från marknivå. Detta utförs i samband med kontinuerlig städning av markbeläggningar.

UNDERHÅLL

› Komplettera brunnslås/fallskydd
› Rensa/suga brunnar

BELYSNINGSSYSTEM

Betecknar belysningsarmaturer och andra ljuskällor. Belysningstolpar och belysningspollare ska stå rakt, och ljuskällor ska vara hela. Belysning är en viktig del av trygghetskänslan i bostadsområdet.

TILLSYN/KONTROLL

› Hela ljuskällor

SKÖTSEL

› Byte av ljuskällor

UNDERHÅLL

› Rikta pollare och stolpar
› Reparera trasiga delar

Grafiskt element

Telefontider: måndag-fredag kl. 10-13. Besökstider: tisdagar och torsdagar kl. 10-13.

Flytta in. Andas ut.

Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag. Vi hyr ut ca 1 400 lägenheter i och omkring Sölvesborg i västra Blekinge. Vår vision är ett hållbart boende i trivsam miljö som ger trygghet, enkelhet och hemlängtan. Flytta in. Andas ut.

Adress

Sölvesborgshem AB
Stortorget 1
294 31 Sölvesborg